Mount Pleasant House, 1904 White Mountains tour

Grab