Automobiles parked next to cotton field, 1909 New York-Atlanta Good Roads Tour

Grab